Akuttfasen  

3.13Spesialiserte slagsentra

Anbefalinger :  spesialiserte slagsentra Grad Nivå
Det bør opprettes minst ett spesialisert slagsenter i hver helseregion. D 4
De spesialiserte slagsentrene bør ha som oppgave å være ressursbase for slagenhetene i sitt område, og bidra til forskning, utvikling og behandling når det gjelder nye og avanserte behandlingstiltak. D 4

Et spesialisert slagsenter bør ha som basis en slagenhet med den standard, struktur og funksjon som er beskrevet og definert i denne retningslinjen (se kapittel 3.11 Behandling i slagenheter). I tillegg må et spesialisert slagsenter ha infrastruktur, ekspertise, bemanning og rutiner for å håndtere slagpasienter som har behov for mer avansert diagnostikk og behandling (265). De må kunne tilby:

  • avansert diagnostikk som vanligvis ikke er tilgjengelig i en slagenhet. Dette kan være mer spesialiserte CT- og MR-undersøkelser som perfusjons-CT og MR, diagnostikk av høyre-venstre-shunt, og embolimonitorering.
  • avansert behandling inkludert intervensjonsbehandling med intra-arteriell kjemisk trombolyse, mekanisk embolektomi og intrakranial stenting, karkirurgi samt hemikraniektomi og andre nevrokirurgiske inngrep.

Spesialiserte slagsentra bør ha kompetanse i å håndtere pasienter med komplekse nevro-vaskulære tilstander og etableres i sykehus med avanserte intensivavdelinger, nevroradiologisk intervensjonstilbud og spisskompetanse innen nevrologi (266;267), nevrokirurgi, karkirurgi, ulike indremedisinske spesialiteter, kardiologi, ev. også geriatri og rehabilitering. Det bør etableres et nært og formalisert samarbeid mellom en rekke spesialister og profesjoner for å kunne ivareta de avanserte oppgavene som er tiltenkt et slikt senter. Detaljer om hvilke spesialister og fagkunnskap som bør inngå i disse sentra vil måtte avklares etter hvert som erfaring vinnes og er også avhengig av hvilke behandlingstilbud som vil vise seg å være til mest nytte. 

Sentrene må ha et så stort pasientgrunnlag at de kan utvikle den nødvendige spisskompetanse, men de geografiske forhold i Norge gjør at det sannsynligvis bør etableres minst ett slikt senter i hver helseregion (se også kapittel 2.5 Organisering av spesialiserte slagsentra). Slagsentrene bør ha forskning på avanserte og invasive behandlingsmetoder som en av sine hovedoppgaver.

Etablering av slike sentra vil kunne gi bedre behandling til en del yngre slagpasienter og til pasienter med kompliserte nevrovaskulære tilstander, store hjerneinfarkt hvor hemikraniektomi eller nevrointensiv behandling kan være aktuelt, eller okklusjoner i større kar hvor intra-arteriell intervensjon, ev. akutt karkirurgi, kan være aktuelt å vurdere for behandling og/eller forskning.I tillegg vil de kunne bidra med rådgivning til slagenheter slik at kompetanse og kvalitet på behandlingen kan opprettholdes på høyt nivå i alle slagenheter.

En potensiell gevinst er økt bruk av trombolytisk behandling når slagenhetene kan få veiledning fra et spesialisert senter. En annen viktig konsekvens ved etablering av slike spesialiserte sentra er at det muliggjør utvikling og forskning på nye og mer avanserte metoder for utred-ning og behandling av hjerneslag. Spesialisert behandling (f.eks. intra-arteriell trombolyse, embolektomi, stenting, hemicraniectomi) er foreløpig ikke evaluert i store og gode randomiserte studier, og det er usikkerhet om både medisinsk effekt og kostnadseffektivitet. Her trengs mye forskning, og slik forskning er vanskelig å gjennomføre uten at det etableres en del spesialiserte slagsentra.

Vedlegg