3.4.2.1 Diagnostikk av karsystemet

Duplex/Triplex-ultralydundersøkelse av halskar kan med høy sensitivitet og spesifisitet påvise okklusjoner og høygradige stenoser nesten på nivå med kontrastforsterket MRA (59). Ultralydundersøkelse kan ofte gi et bedre bilde av graden av aterosklerose enn andre modaliteter (61). Undersøkelsen gir også hemodynamisk informasjon som CTA og MRA ikke gir. Undersøkelsen bør utføres hos alle pasienter som kan være aktuell for karotis endarterektomi, men bør også utføres hos alle pasienter hvor undersøkelsen antas å kunne være til nytte for vurdering av behandlingstiltak. Halskarundersøkelsen kan også kombineres med transkranial ultralydundersøkelse (62).

Transkranial doppler-undersøkelse (TCD) (63;64) kan påvise intrakraniale okklusjoner og gir mulighet for kontinuerlig oppfølgning av CT- eller MR-påviste okklusjoner. TCD kan benyttes i monitorering av rekanalisering under og etter trombolytisk behandling og har prognostisk verdi (65-67). TCD kan også benyttes for å vurdere vasoreaktivitet ved redusert cerebral perfusjon. Fordeler med ultralyd er muligheten for kontinuerlige eller repeterte undersøkelser i akuttstadiet. Ulempen er mangel på temporalt beinvindu hos 10-15 % av pasientene og at resultatet i større grad enn for andre undersøkelser av karsystemet er avhengig av undersøkers kompetanse.

Vedlegg