3.9.1 Tidlig mobilisering og trening

Anbefalinger :  tidlig mobilisering og trening Grad Nivå
Effektiv slagbehandling forutsetter et godt tverrfaglig teamsamarbeid. B 2a
Alle slagpasienter bør raskt mobiliseres ut av seng, og alle i det tverrfaglige teamet bør bidra til at pasienten mobiliseres så tidlig og så ofte som mulig. B 2a
Alle pasienter bør vurderes av et tverrfaglig team som tidlig bør starte utredning, definere mål og starte oppgaverelatert trening tilpasset den enkelte pasients funksjonsnivå. B 2a

Tidlig mobilisering og trening er også en av de sentrale faktorene i forskningsbasert slagenhetsbehandling og alle slagpasienter bør mobiliseres tidlig (12) (nivå 2a). Flere komplikasjoner (DVT, lungeemboli, pneumoni, kontrakturer, trykksår) er forbundet med immobilitet etter hjerneslag, og det er klar sammenheng mellom tidlig mobilisering og overlevelse. Mobilisering bør derfor skje så fort pasienten er medisinsk stabil og som hovedregel innen det første døgnet (12;223).

Det har vært vanlig klinisk praksis å avvente mobilisering ved systolisk BT >220 mmHg eller sterk svimmelhet. I disse tilfeller anbefales å måle BT liggende og sittende, og å avbryte mobilisering ved systolisk BT-fall >30 mmHg og samtidige symptomer. Pasienter som behandles med betablokker og/eller som har hypovolemi, bør observeres spesielt nøye.

Mobiliseringen består av at pasienten kommer opp i sittende, stående eller gående stilling, alt etter funksjonsnivå. Alle medlemmer i det tverrfaglige teamet skal bidra til at pasienten mobiliseres så tidlig og så ofte som mulig. Mobilisering må kunne foregå 24 t i døgnet 7 dager i uka (175;223;224) (nivå 2a). Se også om slagenheter, kapittel 3.11 Behandling i slagenheter.

Treningen bør være oppgaverelatert og omfatte daglige aktiviteter som forflytning, personlig stell, spising, på- og avkledning og toalettbesøk, språk og kommunikasjon. Pasientene trenger motivasjon til egenaktivitet, og hensiktsmessig veiledning og hjelp ved behov. Det er hele teamets oppgave å legge til rette for stimulering av pasientens egeninnsats og aktivitetsnivå, hvilket medfører at opptrening bør foregå alle døgnets våkne timer 7 dager i uka (175;223;224) (nivå 2a).

Oppgaverelatert trening bør starte tidligst mulig (som hovedregel det første døgnet) for raskest mulig å gjenvinne ev. tapte funksjoner og unngå komplikasjoner (12;175;223;224) (nivå2a). Det bør skje en tidlig kartlegging og bedømning av funksjons- og aktivitetsnivå ved bruk av relevante målemetoder (se kapittel 5.3.1 Kartlegging og funksjonsvurdering). Treningen må tilpasses individuelt i forhold til medisinsk tilstand, utfall og ressurser samt tidligere funksjonsnivå og pasientens egne mål og ønsker. Det bør raskt utarbeides en felles behandlingsplan i det tverrfaglige teamet og sammen med pasient og ev. pårørende settes klare mål for treningen. 

For mer utfyllende beskrivelse, se kapittel 3.11 Behandling i slagenheter og kapittel 5.4 Funksjon og aktivitet.

Vedlegg