Alle anbefalinger

Regulering av blodtrykk i akuttfasen

Anbefalinger :  regulering av blodtrykk i akuttfasen Grad Nivå
Akutt blodtrykkssenkende behandling bør vanligvis ikke gis ved akutt hjerneslag hvis ikke meget høye verdier eller andre tilstander (f.eks. hjertesvikt) gjør blodtrykksreduksjon indisert. A 1b
Ved hjerneinfarkt bør blodtrykkssenkende behandling vurderes ved blodtrykk > 220/120 mmHg, med siktemål 10-20 % reduksjon. Pasienten bør observeres med tanke på nevrologisk forverring. D 4
Det bør utvises spesiell varsomhet ved blodtrykksreduksjon hos pasienter med høygradige bilaterale karotisstenoser eller intrakraniale stenoser. D 4
Ved intracerebral blødning anbefales blodtrykkssenkende behandling ved systolisk trykk >180 mmHg med siktemål 10-20 % reduksjon. D 4