Alle anbefalinger

Utredning av hjertefunksjon

Anbefalinger :  utredning av hjertefunksjon Grad Nivå
Rytmemonitorering bør gjennomføres hos pasienter med hjerneslag, men kan unnlates dersom dette ikke vil få behandlingsmessige konsekvenser. Varighet av monitorering bør være minst 12-24 t (*). - -
Ekkokardiografi bør utføres i de tilfeller hvor det foreligger mistanke om kardial emboli som årsak til hjerneinfarkt og hvor funn ved ekkokardiografi vil kunne ha behandlingsmessige konsekvenser. - -
Pasienter med hjerneinfarkter i flere kargebeter, tidligere hjerteinfarkt eller EKG som viser sekvele etter hjerteinfarkt, akutt hjerteinfarkt, klinisk hjertesvikt eller hjerteventil, samt pasienter (særlig yngre <60 år) uten kjent årsak til hjerneinfarktet bør prioriteres for ekkokardiografi. - -

*se også kapittel 4.2.1 Hjerneinfarkt og TIA