Alle anbefalinger

Svelgvansker i akuttfasen

Anbefalinger :  svelgvansker i akuttfasen Grad Nivå
En standardisert screeningundersøkelse for svelgevansker bør skje tidlig etter innleggelse, og før peroral ernæring blir gitt (*). - -
Svelgevansker bør følges opp tverrfaglig med tanke på komplikasjoner, ernæring og trening. D 4
Pasienten med svelgevansker bør sitte stødig og ha tilsyn og instruksjon ved inntak av mat og drikke. D 4
Pasienter med svelgevansker bør få tilpasset mat og drikke. D 4
Pasienter med betydelige svelgevansker som vedvarer utover 24 t bør få ernæring via nasogastrisk sonde. A 1b
PEG-sonde bør bare tilbys ved vedvarende svelgevansker utover 3-4 uker eller hvis nasogastrisk sonde ikke tolereres (**). A 1b

* se kapittel 6.8 Test av svelgefunksjonen

** se kapittel 5.4.5 Svelgevansker etter akuttfasen