Alle anbefalinger

Utredning for sekundærforebygging ved hjerneinfarkt og TIA

Anbefalinger :  utredning for sekundærforebygging ved hjerneinfarkt og TIA Grad Nivå
CT eller MR av hjernen bør gjøres raskt på alle pasienter med mistenkt hjerneinfarkt eller TIA. - -
MR-angiografi med kontrast eller CT-angiografi bør utføres hos pasienter som vurderes for karotiskirurgi. - -
Rytmemonitorering bør gjennomføres på alle pasienter, spesielt med tanke på paroksystisk atrieflimmer/flutter, men kan unnlates der dette ikke vil få behandlingsmessige konsekvenser. Ved mistanke om paroksystisk atrieflimmer bør varighet av monitorering være minst 24 t. - -
EKG bør gjøres på alle pasienter. - -
Alle pasienter bør utredes med tanke på tradisjonelle risikofaktorer (hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus og levevaner). - -
Følgende blodprøver bør tas som ledd i utredningen for sekundærforebygging: Hb, CRP, trombocytter, total-kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglyserider, INR, blodsukker, HbA1c, kreatinin, elektrolytter. - -
Rutinemessig screening på trombofili er ikke indisert. - -
Ultralyd halskar bør gjøres på alle pasienter, men kan unnlates der undersøkelsen vurderes til ikke å få behandlingsmessige konsekvenser. - -
Ekkokardiografi bør utføres i de tilfeller hvor det foreligger mistanke om kardial emboli som årsak til hjerneinfarkt eller TIA, og funn ved ekkokardiografi vil kunne ha betydning for valg av sekundærforebyggende behandling. - -
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA i flere kargebeter, tidligere hjerteinfarkt/TIA eller EKG med sekvele etter hjerteinfarkt, akutt hjerteinfarkt, klinisk hjertesvikt eller hjerteventil, samt pasienter (særlig yngre <60 år) uten kjent årsak til hjerneinfarktet eller TIA bør prioriteres for ekkokardiografi. - -