Alle anbefalinger

Tidlig støttet utskrivning (ESD)

Anbefalinger :  tidlig støttet utskrivning (ESD) Grad Nivå
Pasienter i byer og bypregede strøk med mild og moderat funksjonssvikt bør bli utskrevet direkte fra sykehus til hjemmet med oppfølging av ambulerende slagteam, og få et rehabiliteringstilbud i hjemmet eller i dagavdeling der dette er mulig. God samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste er en viktig forutsetning. A 1a
Pasienter med funksjonssvikt som medfører stort omsorgsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmet, bør få tilbud om rehabilitering i en rehabiliteringsavdeling. A 1a
Tidlig hjemreise fra sykehus uten systematisk oppfølging frarådes, og der en systematisk oppfølging ikke er etablert bør institusjonsrehabilitering tilbys. A 1b