Alle anbefalinger

Kommunale tilbud ved språkvansker

 Anbefalinger :  kommunale tilbud ved språkvansker Grad Nivå
Alle kommuner skal ha et opplæringstilbud til mennesker med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker (lovhjemmel). Tilbudet bør organiseres slik at det er tilgang på logopedtjenester umiddelbart etter utskrivning fra sykehuset for å sikre kontinuitet i opplæringen. D 4
For mindre kommuner kan det være aktuelt med interkommunale løsninger. D 4