Alle anbefalinger

Rehabilitering ved afasi og taleapraksi

Anbefalinger :  rehabilitering ved afasi og taleapraksi Grad Nivå
Alle pasienter med slag i dominant hemisfære bør screenes med tanke på språkvansker. - -
Pasienter med språk- og kommunikasjonsvansker bør henvises til kartlegging av språk- og talefunksjon hos logoped. - -
Logopediske tiltak ved afasi og taleapraksi bør igangsettes i akuttfasen for å maksimere bedring av språk- og kommunikasjonsferdighetene. B 1a
Logopediske tiltak ved afasi bør være av tilstrekkelig mengde og hyppighet (mer enn 5 t per uke), og være spesifikke i forhold til de språklige vansker pasienten har. B 1b
Logopedisk behandling kan skje individuelt og/eller i gruppe. B 2b
Logopedi bør gis så lenge personen har nytte av det for å oppnå optimal språkfunksjon, men grundig evaluering av nytteeffekten ved langtidsbehandling bør alltid gjennomføres. D 4
Personer med store kommunikasjonsvansker bør få opplæring i individuelt tilpassede kommunikasjonsstrategier, og det bør vurderes om de kan ha nytte av kommunikasjonshjelpemidler. D 4
I kronisk fase bør det vurderes å gjennomføre perioder med strukturert intensiv språkterapi. C 3
Pårørende, rehabiliteringspersonell og andre relevante personer bør få informasjon om den afasirammedes kommunikative ferdigheter og opplæring i spesifikke strategier og teknikker som bidrar til å fremme personens muligheter til å delta i kommunikasjon. C 2b
Den afasirammede og de pårørende bør få opplæring, hjelp og støtte rettet mot det å mestre en tilværelse med språk- og kommunikasjonsvansker gjennom hele rehabiliteringsforløpet. D 4