1.4 Hvordan har gruppene arbeidet?

De tre arbeidsgruppene har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget og utarbeidet anbefalinger innenfor hvert sitt område av slagomsorgen: akuttbehandling, sekundærforebygging og rehabilitering. I tillegg er det i fellesskap utarbeidet et kapittel om organisering.

Ansvaret for å utarbeide utkast til kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for forskjellige tema ble fordelt mellom medlemmene i de ulike gruppene. Mange av medlemmene har også gjennomført systematiske litteratursøk. Aktuelle artikler er vurdert og utkastene diskutert i en rekke gruppemøter og gjennom e-postutveksling. De endelige formuleringene i retningslinjen er gjort av redaksjonsgruppen i samarbeid med Helsedirektoratet.

Det er lagt vekt på at anbefalingene skal være kunnskapsbaserte med utgangspunkt i den publiserte forskningen som foreligger, og den viktigste informasjonen om kunnskapsgrunn-laget er presentert i teksten. For en del av de mest sentrale behandlingstiltak hvor det foreligger omfattende dokumentasjon, er størrelsen på den effekt som er dokumentert angitt. For mange tiltak er det vanskelig å vurdere størrelsen på behandlingseffekten eksakt og da er effekten vurdert med henblikk på om den er signifikant i forhold til kontrollgruppe. På områder hvor det ikke foreligger kontrollerte studier er ev. informasjon fra observasjonsstudier benyttet. Der det ikke finnes gode relevante studier er arbeidsgruppenes kompetanse og kliniske skjønn samt innspill fra høringen benyttet.  

Hvordan søk etter kunnskap er gjennomført, og hvordan kunnskapsgrunnlaget er vurdert og anbefalinger gradert, er redegjort for i kapittel 1.5 Kunnskapsgrunnlaget og kapittel 1.6 Gradering av kunnskap og anbefalinger.

Vedlegg