1.5.1 Helseøkonomiske analyser

Kunnskapssenteret har utført en helseøkonomisk evaluering av alternative strategier for hjerneslagsbehandling. De har vurdert hva som er mest kostnadseffektivt av akutt behandling av pasienter med hjerneslag i vanlige slagenheter sammenlignet med slagenheter med tidlig støttet utskriving eller behandling i vanlig sengeavdeling. Videre har de vurdert effekt og gjort helseøkonomiske analyser av noen av de viktigste medikamentelle behandlinger ved hjerne-infarkt (i.v. trombolytisk behandling av akutt hjerneinfarkt og sekundærforebygging med antitrombotisk og lipidsenkende behandling).

Hovedfunn vedr. slagenhetsbehandling:

  • Behandling i vanlige slagenheter er kostnadsbesparende sammenlignet med vanlige sengeavdelinger.
  • Behandling i slagenhet med tidlig utskriving er kostnadsbesparende sammenlignet med behandling i vanlig slagenhet.
  • Sensitivitetsanalysene viste at usikkerheten om hvilket av alternativene som er det mest kostnadseffektive var liten.

Når det gjelder effektvurderinger og helseøkonomiske analyser av medikamentell behandling vises det til rapport fra Kunnskapssenteret

Vedlegg