1.2 Oppdraget

Helsedirektoratet besluttet i januar 2007 å utarbeide en nasjonal retningslinje for akutt behandling, sekundærforbygging og rehabilitering ved hjerneslag. Bakgrunnen for denne beslutningen var bl.a. en henvendelse fra Helse Øst RHF som etter en intern fagrevisjon avdekket flere avvik som de mente kunne vært unngått dersom en nasjonal retningslinje for hjerneslag hadde vært tilgjengelig. Helsedirektoratet påpekte også behovet for en nasjonal retningslinje på dette fagområdet i rapporten ”Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren” 2008.

Vedlegg