1.3 Hvem har utarbeidet retningslinjen?

Det ble opprettet tre arbeidsgrupper med representanter oppnevnt av Helsedirektoratet etter forslag fra de regionale helseforetakene, utvalgte fagforbund og aktuelle brukerorganisasjoner. Arbeidsgruppene har utarbeidet det faglige grunnlaget for anbefalingene i retningslinjen etter internasjonal anerkjent metodikk for retningslinjearbeid.

Helsedirektoratet har i løpet av arbeidet med retningslinjen ved behov knyttet til seg fagpersoner med annen kompetanse enn det deltakerne i arbeidsgruppene har dekket. Det gjelder særlig spesialist i nevroradiologi.

Direktoratet har bedt avdelingsoverlege, professor dr. med. Bent Indredavik, Avdeling for hjerneslag, St. Olavs Hospital og NTNU om å være redaktør for retningslinjen, og lede en redaksjonsgruppe med ansvar for å bistå direktoratet med å redigere, justere og sammenfatte arbeidsgruppenes bidrag. Redaksjonsgruppen har for øvrig bestått av lederne av de tre arbeidsgruppene. 

Kunnskapssenteret v/Atle Fretheim har bistått arbeidsgruppene og Helsedirektoratet med råd og veiledning samt med kunnskapssøk.

 

Deltakere i arbeidsgruppene

Arbeidsgruppe akutt behandling:

Navn og tittel Arbeidssted
Rolf Salvesen, avdelingsoverlege og professor (leder for arbeidsgruppen Nevrologisk avd, Nordlandsykehuset og Universitetet i Tromsø
Charlotte Hamre, fysioterapeut Fysioterapiavd/avd. rehabilitering og geriatri, Oslo universitetssykehus, Aker
Dagny Sevheim, avdelingssjef, spesialsykepleier Nevrosenteret, Stavanger Universitetssykehus
Eivind Berge, overlege dr.med Hjertemedisinsk avd. Oslo universitetssykehus
Gitta Rohweder, overlege Avdeling for hjerneslag, St. Olavs Hospital
Jens W. Klüver, seksjonsoverlege Akuttmedisinsk avd, Nordlandssykehuset
Jorunn Lilleng, styremedlem Landsforeningen for slagrammede
Lars Thomassen, professor, overlege Nevrologisk avd, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen
Ole Morten Rønning, seksjonsoverlege, dr. med. Avdeling for rehabilitering og geriatri, Oslo universitetssykehus
Sigurd Vatn, seksjonsoverlege Avdeling for rehabilitering og geriatri, Oslo universitetssykehus, Aker
Øystein Furnes, fastlege (deltok fram til Oktober 2007) Sentrum legepraksis Alta

 

 

Arbeidsgruppe sekundærforebygging:

Navn og tittel Arbeidsted
Halvor Næss, overlege dr.med., forsker (leder av arbeidsgruppen) Slagenheten, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Arve Dahl. overlege dr.med. Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Ellisiv Mathisen, overlege dr.med. og førsteamanuensis Nevrologisk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
Hanne Ellekjær, Overlege dr.med Avd. for hjerneslag, St Olavs Hospital
Ingrid Raustøl Tellesgård, fysioterapeut, spesialist i geriatri Drammen Geriatriske Kompetansesenter
Kjell Erik Arnesen, overlege og forsker Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Rune Nilsen, allmennlege Gol kommunelegekontor
Torgeir Engstad, overlege dr.med. og førsteamanuensis Geriatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge og Universitetet i Tromsø

 

 

Arbeidsgruppe rehabilitering:

Navn og tittel Arbeidssted
Dagfinn Thorsvik, avdelingsoverlege (leder av arbeidsgruppen Rehabiliteringsavdelingen, Sykehuset Levanger
Birgitta Langhammar, fysioterapeut Phd, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo, post doc Sunnaas sykehus
Brynhild Stensrød, seksjonoverlege dr.med. Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Brynjar Reberg, fastlege Klemetsrud legesenter i Oslo
Egil Larsen, avdelingsleder cand.ed. Øverby kompetansesenter
Eli Fossan Rasmussen, slagsykepleier, klinisk spesialist i sykepleie Nevrologisk avd., Sykehuset Buskerud HF
Hild Fjærtoft, fysioterapeut dr.phil., utviklingsleder Norsk Hjerneslagreigster tilknyttet Avd. for hjerneslag, St. Olavs Hospital
Iris Brunner, MSc, fysioterapeut Meland Kommune
Karin M. Liabø, ergoterapeut, avdelingsdirektør NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
Per Ragnar Sollie Landsforeningen for slagrammede
Randi Nesje, leder Landsforeningen for slagrammede
Unni Sveen, ergoterapeut dr.phil Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering og Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

 

I tillegg har overlege Eva Jacobsen, spesialist i nevroradiologi, Nevroradiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, bistått på konsulentbasis og gitt skriftlige innspill til arbeidsgruppen for akutt behandling. 

Habilitet

Alle deltakerne i arbeidsgruppene har avgitt skriftlige erklæringer hvor de har redegjort for mulige faglige eller økonomiske interessekonflikter knyttet til dette arbeidet. 11 av deltakerne har oppgitt å ha deltatt på kongresser eller kurs betalt av legemiddelindustrien og/eller mottatt forelesningshonorar fra legemiddelindustrien. En deltaker har oppgitt å ha et firma som påtar seg forelesningsoppdrag, og som derfor mottar støtte fra legemiddelindustrien. Helse-direktoratet har vurdert alle deltakere i arbeidsgruppene med hensyn til habilitet. Ingen ble funnet inhabile i forhold til å delta i arbeidet med retningslinjen.

Vedlegg