Organisering  

2.2 Organisering av prehospitale tjenester

Akutt hjerneslag er en akuttmedisinsk tilstand. Rask innleggelse av pasienter med symptomer på hjerneslag er nødvendig for å kunne tilby trombolytisk behandling (16). Også pasienter som ikke er aktuelle for trombolyse har gevinst av akutt innleggelse i sykehus med observasjon, behandling og tidlig rehabilitering i en slagenhet (17).

Studier av prehospital organisering har funnet at befolkningsopplysning om slagsymptomer og informasjon om hvordan pasienter og/eller pårørende skal reagere ved symptomer på hjerneslag, reduserer tidsforsinkelser (18;19) (nivå 2a). Det samme gjør utdanning av ambulansepersonell og personell ved AMK-sentraler (20) (nivå 3).

God prehospital organisering innebærer at pasienter med symptomer på hjerneslag prioriteres høyt for rask service fra ambulanse, inkludert helikopter eller ambulansefly, der dette er tilgjengelig og nødvendig for å oppnå en vesentlig reduksjon i transporttid. Pasienter med transitorisk iskemisk anfall (TIA) bør også tilbys rask vurdering enten i form av innleggelse eller poliklinisk vurdering etter en risikovurdering av fastlege/legevakt, slik at sekundærforebygging kan iverksettes raskt (se kapittel 2.4 Organisering av tilbudet ved transitoriske iskemisk anfall (TIA)).  

Studier har vist at akutt varsling av helsetjenesten ved symptomer på hjerneslag bør skje via medisinsk nødtelefon 113, da varsling til legevakt, fastlege, hjemmesykepleie eller andre instanser i helsetjenesten tar lengre tid (18) (nivå 3). Dersom fastlege/legevakt eller andre instanser i helsetjenesten er de som først blir kontaktet ved et mistenkt tilfelle av akutt hjerne-slag er den viktigste oppgaven å medvirke til rask innleggelse, ev. uten forutgående undersøkelse, da en slik undersøkelse ofte vil kunne forsinke innleggelse. For detaljer vises til prehospital behandling i kapittel 3.2 Prehospital behandling .