Organisering  

2.5 Organisering av spesialiserte slagsentra

De fleste pasienter med akutt hjerneslag vil kunne tas hånd om og tilbys tilfredsstillende diagnostikk, utredning, observasjon, behandling og tidlig rehabilitering i en slagenhet med den struktur og organisering som denne retningslinjen anbefaler. For noen pasienter vil det imidlertid kunne være behov for mer avansert diagnostikk og behandling. I de kommende årene vil det trolig komme dokumentasjon om hvilken plass invasive behandlingsprosedyrer bør ha i akutt slagbehandling. Sannsynligvis vil ulike former for intervensjonsbehandling som intraarteriell trombolyse, mekanisk trombektomi, stent-innleggelse i karstenoser, akutte karkirurgiske tiltak og/eller nevrokirurgisk intervensjon, vise seg nyttig for en del pasienter med akutt hjerneslag. 

For å kunne ta i bruk slike behandlingstilbud og ikke minst for å kunne delta i utvikling og forskning om indikasjoner og effekt av disse nye og mer avanserte behandlingstiltakene, vil det være nødvendig å etablere noen spesialiserte slagsentra i Norge. Disse sentra bør også fungere som ressursbase med rådgivning og kompetanseoverføring til de øvrige slagenhetene i regionen. Telemedisinske nettverk bør organiseres i tilknytning til de spesialiserte slags-entrene for å sikre god støtte til de vanlige slagenhetene hvor hovedtyngden av slagpasienter vil bli behandlet.

Det vil være naturlig å knytte de spesialiserte slagsentra til universitetsklinikker eller andre store sykehus. De geografiske forhold i Norge tilsier at det bør være minst ett slikt spesialisert slagsenter i hver helseregion. Et bredt spekter av spesialister bør være tilknyttet et slikt senter, som nevrologer, nevrokirurger, karkirurger, radiologer med nevroradiologisk intervensjonskompetanse, intensivmedisinere, indremedisinere, kardiologer, ev. også geriatere og rehabiliteringsmedisinere samt spesialutdannede sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder. Detaljer om hvilke spesialister og fagkunnskap som bør inngå i disse sentrene vil måtte avklares etter hvert som erfaring vinnes og er også avhengig av hvilke behandlingstilbud som vil vise seg å være til mest nytte. Et utstrakt tverrfaglig samarbeid vil imidlertid være nødvendig for at slike sentra skal fungere optimalt.