Organisering  

2.7 Poliklinisk kontroll i spesialisthelsetjenesten

En avsluttende poliklinisk kontroll i spesialisthelsetjenesten etter 1-3 md. har bidratt til de gode behandlingsresultatene i ESD-studiene (13;14;32). Studiene indikerer at en slik avsluttende poliklinikk i spesialisthelsetjenesten er viktig og nyttig for pasientens funksjonsnivå, for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og for videre optimal oppfølging i kommunehelsetjenesten.

Basert på denne kunnskapen anbefales derfor at slagpasienter som hovedregel får en poliklinisk etterkontroll i spesialisthelsetjenesten 1-3 md. etter utskrivning. Om mulig bør en slik poliklinikk organiseres i tilknytning til aktuelle slagenhet og/eller rehabiliteringsavdeling. I deler av landet er det så store geografiske avstander at en slik poliklinisk kontroll kan være vanskelig å gjennomføre. Ambulerende team fra spesialisthelsetjenesten som reiser til de enkelte kommuner eller telemedisinsk oppfølging kan da være aktuelle alternativer. Hensikten er å sikre at spesialistkompetanse er tilgengelig for pasient og kommunehelsetjeneste over hele landet i den første og ofte krevende fase etter utskrivning.

Kommunehelsetjenesten har etter dette hovedansvaret for den videre oppfølgingen, men det bør etableres samarbeidsrutiner som sikrer rask mulighet for rehenvisning til spesialisthelse-tjenesten ved behov.