5.5.2Daglige aktiviteter

Anbefalinger :  personlig og instrumentell ADL Grad Nivå
Alle akutte slagpasienter bør tilbys oppgaverelatert trening i PADL- aktiviteter i regi av et tverrfaglig team innenfor rammen av en slagenhet. A 1a
Alle pasienter med begrensninger i PADL bør få intervensjon rettet mot PADL fra et tverrfaglig team (inkludert ergoterapeut) som sikrer tilstrekkelig intensitet og mengde av trening gjennom hele døgnets våkne timer. A 1a
Pasienter som ikke selv kan utføre nødvendige daglige aktiviteter bør få tilrettelegging med kompenserende tiltak slik at nødvendige behov ivaretas. D 4
Pasienter som etter hjerneslaget har begrensninger i å utføre IADL bør få et bredt sammensatt rehabiliteringstibud inkludert ergoterapi rettet mot disse spesifikke begrensningene. A 1a

Et vesentlig mål med slagrehabilitering er økt selvstendighet i dagliglivet. Trening i dagliglivets aktiviteter (ADL) har som mål å fremme personens evne til å mestre daglige aktiviteter ved å bygge på bedring som er oppnådd på kroppsfunksjonsnivå. Disse funksjonene anvendes så i daglige aktiviteter.

ADL innebærer omsorg eller vedlikehold av en selv eller andre. PADL er personnære aktiviteter i dagliglivet som personlig hygiene, påkledning, spising, forflytning og toalettbesøk. Instrumentell ADL (IADL) er mer komplekse aktiviteter som matlaging, husarbeid og barnestell; bruk av telefon og transportmidler, dessuten å gjøre innkjøp og ivareta sin økonomi.

En person må fungere selvstendig i ADL for å kunne bo alene uten tilsyn. Det er vesentlig at ferdigheter i ADL kartlegges for å få oversikt over den enkeltes ressurser og begrensninger. Dette gjøres ved observasjon i aktiviteter eller gjennom intervju. Standardiserte kartleggings-instrumenter bør brukes (se kapittel 5.3.1 Kartlegging og funksjonsvurdering).

Begrensninger i ADL etter slag kan ofte skyldes kognitive problemer (se kapittel 5.4.2 Kognitive vansker). Det er derfor gunstig at kognitiv funksjon vurderes i praktiske situasjoner; og optimalt i hjemmet hvis mulig. Ofte gjøres slike vurderinger av ergoterapeut, alternativt av annet helsepersonell med erfaring og kunnskap om slike vurderinger. En slik vurdering kan med fordel også kombineres med spesifikk kognitiv testing.

Vedlegg