5.5.3 Deltagelse i samfunnet

Hovedmålet med rehabilitering er at en person, etter skade eller sykdom, kan vende tilbake til en aktiv livsstil med full deltagelse i samfunnet. Internasjonal klassifisering av funksjon, funksjonshemning og helse (ICF) definerer deltakelse som ”å engasjere seg i en livssituasjon”.

”Rehabiliteringsmeldingen” (St.meld. nr. 21, 1999) beskriver det slik: ”Målet med rehabilitering er at brukeren skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet”. I rehabiliteringsprosessen skal fokuset derfor være å oppnå vellykket integrering i samfunnet, noe som skal være klart for alle berørte parter, både helsepersonell, de som har gjennomgått slag og deres pårørende. Det innebærer at rehabiliteringen skal forsøke å bidra til at slagrammede blir i stand til delta på de områdene de selv ønsker å delta på og at de kan fylle ønskede sosiale roller. Personene bør få trening som gjør dem best mulig i stand til å mestre ønskede aktiviteter, og forholdene må legges til rette i miljøet rundt personen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne permisser.

Det finnes foreløpig lite kunnskap når det gjelder hva som ev. er effektive tiltak for å fremme deltakelse siden feltet er lite utforsket. Arbeidsgruppen har derfor i stor grad basert sine anbefalinger på konsensus. Det er behov for økt forskning på dette feltet i fremtiden.

Vedlegg