5.5.3.3 Arbeid og aktivitet

Anbefalinger :  arbeid og aktivitet Grad Nivå
Personer med hjerneslag som har et arbeidsforhold bør kartlegges i forhold til arbeidsmuligheter og alle som har mulighet for å komme tilbake til arbeid, bør tilbys målrettet arbeidsrehabilitering. D 4
Som ledd i arbeidsrehabiliteringen bør arbeidsgiver involveres tidlig i samråd med den slagrammede for å starte forberedelsene av tilbakeføring til arbeid. D 4

Dersom personen med hjerneslag er i arbeidsrelevant alder, bør tilknytning til arbeidslivet kartlegges allerede i tidlig fase. En vellykket arbeidsrehabilitering er avhengig av at arbeidsplassen involveres så tidlig som mulig. Aktuelle aktører er arbeidsgiver, NAV-kontoret i kommunen, kommunehelsetjenesten, ulike instanser som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering o.a.

Om arbeidsrehabilitering lykkes er avhengig av mange faktorer og noen av de viktigste er:

  • Omfanget og alvorlighetsgraden av fysiske, kognitive og kommunikative vansker
  • Alder
  • Yrke, stilling og arbeidsoppgaver
  • Ønsker og motivasjon
  • Arbeidsgivers og kollegers holdninger og arbeidsstedets personalpolitikk
  • Arbeidsplassens og arbeidsoppgavenes tilretteleggingsmuligheter,  ev. tilgang på andre arbeidsoppgaver
  • Andre arbeidsmuligheter
  • Arbeidsrehabiliteringens innhold, kvalitet og graden av oppfølging

En systematisk oversikt (14 studier) viste at en tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering var gunstig for pasienter i alderen 16-65 år med traumatisk hjerneskade (670) (nivå1a). Oversikten viste at et intensivt tilbud ga raskere bedring for personer med moderat-alvorlig skade, mens det var moderat evidens for at videre poliklinisk oppfølging er gunstig for å vedlikeholde det som er oppnådd ved tidlig post-akutt rehabilitering. Det er uklart i hvilken grad resultatene fra denne oversikten kan overføres til slagpasienter, og foreløpig må anbefalinger på dette området basere seg på klinisk erfaring.

Når det gjelder slagrammede som er under utdanning eller som nylig har avsluttet utdanning, bør en kartlegging av de varige konsekvensene av hjerneslaget foreligge før det blir gitt tilbud om arbeidsrettet rehabilitering.

Vedlegg