5.5.3.2 Bo og leve i eget hjem

Anbefalinger :  tilrettelegging i bolig Grad Nivå
Vurdering av behovet for boligtilrettelegging bør skje i tidlig fase etter hjerneslaget. D 4
Tilrettelegging ved bruk av hjelpemidler bør skje kontinuerlig avhengig av funksjons-og aktivitetsproblemer samt fase i rehabiliteringen. D 4
Vurdering av behovet for hjemmebasert omsorg bør skje i god tid før utskrivning til hjemmet. D 4

Personer med betydelig varig eller langvarig funksjonssvikt etter hjerneslag kan ha behov for boligtilrettelegging, kompenserende tiltak og andre tiltak i hjemmet. Omfattende boligendringer eller skifte av bolig tar tid. Derfor bør det gjennomføres en kartlegging av bolig og bosituasjon tidlig hos pasienter hvor motorikk/mobilitet og/eller kognitiv funksjonsevne er vesentlig redusert.

Det kan også være behov for utprøving og tilpasning av ulike hjelpemidler. Dette er prosesser som bør vurderes kontinuerlig avhengig av funksjons- og aktivitetsproblemer samt fase i rehabiliteringen.

Omfattende endringer i bolig bør ikke skje før det er gjennomført en prognosevurdering som indikerer at pasienten har mulighet til å nå et funksjonsnivå som gjør at pasienten kan mestre å bo i egen bolig.

Aktuelle aktører i forbindelse med boligtilpasninger er spesialisthelsetjenesten (ergoterapeut, ambulant team), koordinerende enhet og rehabiliteringstjenesten i kommunene, NAV Hjelpemiddelsentralen, NAV-kontoret i kommunen, boligkontoret i kommunen, Husbanken m.fl.

Indikasjoner på behov for tilrettelegging av bolig kan være:

  • Avhengighet av hjelpemidler for forflytning, spesielt rullestol/elektrisk rullestol
  • Kognitive vansker
  • Adkomst til eller forflytning innenfor boligen innebærer bruk av trapper
  • Inngang/oppholdsrom og bad/soverom befinner seg på ulike plan
  • Badet inneholder badekar eller er for lite
  • Dører/dørterskler hindrer mobilitet

Vesentlige funksjonsnedsettelser kan også innebære behov for hjemmebasert omsorg. Dette bør vurderes i god tid før utskrivning til hjemmet slik at de kommunale tjenestene kan planlegges og forberedes. Aktuelle aktører når det er behov for hjemmebasert omsorg er koordinerende enhet og pleie- og omsorgstjenesten i kommunen (hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistent, matombringing o.a.)

Indikasjoner på behov for hjemmebasert omsorg kan være:

  • Vesentlige problemer med ADL, særlig personlig ADL
  • Problemer med å følge opp medikamentbehandling
  • Falltendenser
  • Liten eller ingen mulighet til å stelle egen bolig, sørge for egne innkjøp, lage egen mat

Alle indikasjonene forsterkes dersom den slagrammede bor alene.

Vedlegg