5.5.3.5 Fritidsaktiviteter og sosialt nettverk

Anbefalinger :  fritidsaktiviteter og sosialt nettverk Grad Nivå
Personer som opplever begrensninger i sosiale aktiviteter etter slag bør få oppfølging i hjemmemiljøet med fokus på å fremme sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter. A 1a
Yngre slagrammede bør få tilbud om å delta i helsesport/handicapidrett, ev. ved helsesportssenter. D 4
Det bør legges til rette for at slagrammede får aktivitetstilbud i grupper. D 4
Slagrammede som har behov for det bør få tilbud om støttekontakt, ev. personlig assistent. D 4

En rehabiliteringsplan/individuell plan bør inneholde spesifikke tiltak for å fremme sosiale aktiviteter hos personer som opplever begrensninger på dette feltet som følge av slaget. Tiltak kan f. eks. være å tilrettelegge for at vedkommende kan delta på ulike aktiviteter, å trene på ulike ferdigheter som muliggjør utøvelse av de aktivitetene som det er viktig for personen å delta i. Et systematisk ergoterapitilbud for hjemmeboende med fokus på fritidsaktiviteter fremmer aktivitet og deltakelse (429) (nivå 1a).

Vedlegg