5.4Funksjon og aktivitet

Dette kapittelet presenterer de mest vanlige funksjonsendringer etter et hjerneslag, med anbefalinger om hvilke tiltak som kan ha effekt. Pasienter med hjerneslag er en heterogen gruppe, og i tillegg til de generelle anbefalingene som presenteres her bør det foretas en individuell vurdering av den enkelte pasients behov. En del av komplikasjonene etter hjerneslag er samlet i kapittelet om akutt behandling (kapittel 3.8 Komplikasjoner - forebygging og behandling) fordi de opptrer hyppigst og/eller er viktigst å behandle i den tidlige fasen etter slaget.

Når det gjelder tiltak som kan være nyttig for bedring av funksjon og aktivitet vil det framgå av de ulike anbefalinger at de best dokumenterte tiltakene i mange tilfeller er oppgaverelatert trening.

Oppgaverelatert trening kan defineres som konkret trening på de bevegelser, oppgaver og aktiviteter som pasienten har som mål å mestre (492;493). Noen bruker begrepet funksjonell trening som betyr at oppgavene er knyttet til daglige praktiske gjøremål og at treningen er hensiktsmessig, sammensatt, variabel og gir mening (494). I denne retningslinjen brukes begrepet oppgaverelatert trening gjennomgående om all trening som både er oppgaverelatert og funksjonell.

Vedlegg