5.4.2.5 Apraksi

Anbefalinger :  apraksi Grad Nivå
Pasienter som har problemer med å bruke vanlige redskaper og å utføre daglige aktiviteter bør vurderes med tanke på om det foreligger apraksi. Det bør samtidig undersøkes om det foreligger kommunikasjonsvansker. - -
Pasienter med apraksi bør tilbys oppgaverelatert trening som ved generell slagrehabilitering. D 4
Strategitrening kombinert med tradisjonell ergoterapiintervensjon for å bedre ADL kan anbefales til pasienter med apraksi for å bedre planlegging og utføring av oppgaver. C 1b

Apraksi er svikt i utføring av viljestyrte, målrettede handlinger som ikke kan tilskrives pareser, sensibilitetstap, koordinasjonsforstyrrelser eller tilstander i bevegelsesapparatet. Pasienten har gjerne problemer med rekkefølgen eller utvelgelsen av delprosessene i en sammensatt motorisk sekvens, har tendens til perseverasjon (stereotyp gjentakelse av en enkelt bevegelse), og vansker med å bruke redskaper. Apraksi opptrer oftest ved kortikale skader i venstre hemisfære, og som oftest samtidig med afasi. Det kan ofte være vanskelig å avgjøre om en ”apraktisk” funksjonsvikt skyldes afasi eller apraksi eller en kombinasjon. En studie har vist at strategitrening (selvinstruksjon, skriftlige handlingssekvenser og det å se bilder av handlingssekvenser) kombinert med ergoterapi ga større bedring i ADL enn ergoterapi alene, men ingen forskjell i motorisk funksjon eller grad av apraksi ved 5 md. oppfølging (594) (nivå1b). En systematisk Cochrane-oversikt konkluderer med at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å anbefale spesifikke terapeutiske intervensjoner (595).

Vedlegg