5.4.2.3 Eksekutive funksjoner

Anbefalinger :  eksekutive funksjoner Grad Nivå
Pasienter som synes å ha tilstrekkelige evner til å utføre komplekse aktiviteter, men ikke er i stand til å organisere oppgavene, bør utredes med tanke på svikt i eksekutive funksjoner. D 4
Personer med svikt i eksekutive funksjoner bør få opplæring i bruk av kompenserende teknikker som bruk av ”huskedagbok”/elektronisk dagbok eller nedskrevne sjekklister for å kunne utføre daglige aktiviteter. C 1b

Eksekutive funksjoner regulerer adferd og er viktig for å utføre handlinger på en fornuftig og effektiv måte. De eksekutive funksjoner er av vesentlig betydning i en persons daglige fungering. Ved utfall kan personen ha vansker med planlegging og problemløsning, og ha nedsatt dømmekraft og nedsatt impulshemming. Det er begrenset evidens for effekt av intervensjon. En studie viser positiv effekt av bruk av ”huskedagbok” for å initiere handlinger (589) (nivå1b).

Vedlegg