5.4.2.2 Hukommelse

Anbefalinger :  hukommelsesvansker Grad Nivå
Pasienter med hukommelsesvansker bør utredes for å finne sterke sider eksempelvis visuell hukommelse vs. auditiv hukommelse. D 4
Pasienter med hukommelsesvansker bør få opplæring i kompensatoriske teknikker og hjelpemidler slik som elektroniske dagbøker, dagsplaner, og ev. auditive alarmer. D 4
Pasienter med hukommelsesproblemer kan oppfordres til ”aktiv” trening av hukommelsen. D 4

Hukommelsesvansker er ikke av de vanligste symptomer etter hjerneslag, men noen pasienter kan oppleve hukommelsesvansker. Hukommelsesvansker kan inndeles i vansker med korttidshukommelse (et minutt) og vansker med langtidshukommelse (en time eller et døgn eller mer). Vansker på det ene eller andre av disse områdene kan være knyttet til skader i forskjellige deler av hjernen.

Vansker med oppmerksomhet/konsentrasjon kan også føre til vansker med hukommelse. Mange med hukommelsesvansker opplever det som lettere å huske når en kan kjenne igjen noe eller har ”knagger” å henge det som skal huskes på, enn når de må gjenkalle uten noen støtte.

Mange med hukommelsesvansker har problemer med å huske hvilke ord eller navn som er knyttet til forskjellige gjenstander eller handlinger. Slike ordletingsvansker kan ha store konsekvenser både for relæring og nylæring, Hukommelsesvansker oppfattes ikke sjelden som manglende vilje til å huske, og kan medføre moralisering fra omgivelsene. Hukommelses-vansker og depresjon er tilstander en ofte ser samtidig, i etterkant av hjerneslag.

En systematisk Cochrane-oversikt fra 2000 konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for effekt av spesifikk kognitiv trening rettet mot hukommelsesproblemer (588). Kompensatoriske strategier for bedring av hukommelse er bedre dokumentert for traumatisk hjerneskade.

Bruk av enkle hjelpemidler (huskebok, visuelle eller auditive påminnere etc.) kan være aktuelt for en del pasienter etter individuell vurdering. Denne vurderingen og opplæringen kan ofte være så krevende at det bør overlates til spesialisthelsetjenesten.

Vedlegg