5.4.2.4 Neglekt

Anbefalinger :  neglekt Grad Nivå
Ved klinisk mistanke om neglekt eller redusert oppmerksomhet bør pasienten testes med validerte tester for å fastslå utfallsprofil og bevarte ferdigheter. - -
Pasienter med neglekt som vurderes å ha nytte av trening med scanning-teknikker og stimulering for å rette oppmerksomheten mot den affiserte siden bør få tilbud om det. C 1a
Pasienter med neglekt bør tilbys oppgaverelatert trening som ved generell slagrehabilitering. D 4

Neglekt er redusert oppmerksomhet mot egen kropp og/eller rommet på den ene siden, oftest mot venstre. Neglekt er vanligst ved skader i hjernebarken i høyre hjernehalvdel, men forekommer også ved venstresidige hjerneskader særlig i akuttfasen. Personer med visuell neglekt finner ofte ikke begynnelsen av linjene når de skal lese, eller gjenstander som er plassert til venstre i synsfeltet. Ved kroppsneglekt er påkledning av venstre del av kroppen ofte vanskelig.

Neglekt medfører økt risiko for å slå borti eller kollidere med gjenstander. Neglekt forekommer i alle grader, fra ganske lett halvsidig uoppmerksomhet som bare avsløres ved krevende nevropsykologiske tester, til total neglisjering av den syke kroppshalvdelen. Neglekt må ikke forveksles med halvsidig blindhet (homonym hemianopsi) og halvsidig redusert berøringssans, selv om begge deler kan forekomme samtidig.

Intervensjonsstudier utført med kontrollgrupper, har gitt varierende resultater. Bruk av ulike teknikker for å trene visuell scanning kan se ut til å redusere visuo-spatial neglekt og bedre praktisk funksjon. Sensorisk stimulering alene har ikke dokumentert effekt for å bedre funksjon som er relevant (590) (nivå 1a).

Kognitiv rehabilitering for å redusere konsekvenser av neglekt er studert i flere randomiserte studier (591-593) (nivå 1b). En systematisk Cochrane-oversikt med 12 studier (totalt 306 pasienter) konkluderte med bedret resultat på noen neglekt-tester, men ingen sikker bedring av funksjon eller selvstendighet (591) (nivå 1a). Oversikten gir ikke grunnlag for å gi sterke anbefalinger om spesifikk trening av pasienter med neglekt. Disse pasientene bør derfor få et tilbud med generell slagrehabilitering, oppgaverelatert trening og stimulering tilsvarende andre slagpasienter.

Vedlegg