5.4.2.1 Oppmerksomhet og konsentrasjon

Anbefalinger :  oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker Grad Nivå
Pasienter som blir lett distrahert eller har vansker med oppmerksomhet bør utredes nærmere med tanke på delt oppmerksomhet og evnen til å opprettholde fokus. D 4
For pasienter med oppmerksomhetsvansker anbefales generell stimulering med hyppige pauser. D 4
For pasienter som skal tilbake i arbeid, anbefales god planlegging og oppfølging med tanke på ev. redusert jobb og tilpasninger som hyppige pauser i forbindelse med aktiviteter, og reduksjon av bakgrunnsstøy. D 4
Terapeutisk intervensjon i form av eksempelvis PC-trening kan vurderes for å øke våkenhetsnivået og for å bedre oppmerksomheten. C 1a

Vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon er ofte lite synlige for omgivelsene. De arter seg ofte som problemer med å holde på med en aktivitet over noe tid, til lett å bli distrahert eller avledet, eller vansker med å forholde seg til mer enn en ting av gangen.

Oppmerksomhetsvansker er en vanlig følge av hjerneslag, særlig i de første ukene hos de som får hjerneslag i den høyre hjernehalvdelen. En Cochrane-oversikt vedrørende spesifikk oppmerksomhetstrening hos slagpasienter med bruk av IT-baserte oppgaver eller papir- og blyantoppgaver, konkluderer med at trening bedrer oppmerksomheten noe uten at dette medfører bedring av funksjon i dagliglivets aktiviteter (586) (nivå 1a). Det er vanskelig, ut fra foreliggende dokumentasjon, å skille effekt av spesifikk oppmerksomhetstrening fra effekt av mer generelle stimuleringstiltak og spontanbedring (587). Det synes ut fra dette ikke å være grunnlag for å anbefale slik trening for slagpasienter på generell basis.

Vedlegg