5.4.4 Kommunikasjonsvansker

Kommunikasjonsvansker som skyldes språk- og talevansker, pragmatiske vansker og andre relaterte kognitive svekkelser opptrer hos om lag 40 % av slagpasientene (585). Tidlig diagnostisering kan identifisere vanskene og tidlig intervensjon kan fremme bedring (432).

Når det gjelder rehabilitering av kommunikativ funksjon skilles det mellom tiltak som spesifikt er rettet mot personens språklige og/eller talemessige fungering, tiltak som har et spesifikt fokus på samtale og kommunikasjon, og tiltak i forhold til tale, språk eller samtale i et bredere psykososialt perspektiv. Hvilke tiltak som settes inn avhenger av en rekke faktorer, bl.a. enkeltpersonens preferanser, utholdenhet og selvinnsikt, faglige hensyn og hvor i forløpet etter hjerneslaget personen befinner seg (akutt, subakutt, kronisk fase). Informasjon til og opplæring av familie og nærpersoner er viktig.

Vedlegg