5.4.4.3 Andre kommunikasjonsvansker

Anbefaling :  andre kommunikasjonsvansker Grad Nivå
Pasienter med symptomer på pragmatiske kommunikasjonsvansker bør få logopedisk kartlegging og vurdering med henblikk på tiltak rettet mot funksjonsvanskene. D 4

I de senere år har fokus med hensyn til hva som er kommunikasjonsvansker etter hjerneskade endret seg. Fra å fokusere bare på de rent lingvistiske vanskene er en blitt mer opptatt av hvordan den funksjonelle kommunikasjonsevnen kan forandre seg etter en hjerneskade. Personer med slag i høyre hemisfære vil ofte fremstå med sammensatte kognitive vansker. Visuell persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, orienteringsevne, evne til innsikt og kommunikasjon vil ofte være rammet. Disse pasientene har ofte store vansker med den pragmatiske delen av kommunikasjonen. Dette kan være vansker med å uttrykke seg ved gester og å forstå gester, vansker med å holde seg til tema, vansker med prosodi og vansker med abstrakt språkforståelse (622;623). Et aktuelt kartleggingsverktøy ved denne type kommunikasjonsvansker er ”The Right hemisfere Battery” (624).

Vedlegg