5.4.1.8 Sensibilitet

Anbefalinger :  sensibilitet Grad Nivå
Det kan ikke anbefales bestemte former for spesifikk trening ved sensibilitetsforstyrrelser. B 2a
Pasienter med uttalte sensoriske forstyrrelser bør få instruksjon/opplæring for å redusere risiko for skade av affisert side/ekstremitet. D 4

Omtrent halvparten av alle personer med hjerneslag har nedsatt sensibilitet. Nedsatt sensibilitet er hyppigere hos personer med store motoriske utfall (547). Ulike kvaliteter av sensibilitet kan være redusert etter et hjerneslag: Taktil sensibilitet, stereognosis (erkjenne et objekt ved hjelp av følelsessansen) eller propriosepsjon (å vite hvor en kroppsdel befinner seg i forhold til andre deler av kroppen). Terskelen for persepsjon (oppfatte sanseinntrykk) kan være høyere eller persepsjonen kan være forsinket. Nedsatt sensibilitet gjør det vanskelig å tolke stimuli fra omgivelsene og å forholde seg til dem. Den hemiplegiske siden brukes mindre og det er større fare for skader (547).

Det finnes enkelte holdepunkter for at taktil og kinestetisk sensibilitet muligens kan forbedres ved hjelp av spesifikk trening og elektrisk stimulering. Forbedret sensibilitet kan også føre til noe forbedret motorisk funksjon, men evidensen er ikke sterkt nok til å gi noen spesifikk anbefaling (548;549) (nivå 2 a). Det finnes ikke dokumentasjon som gir grunnlag for å anbefale spesifikk trening av sensibilitetsforstyrrelser utenom som ledd i godkjente kliniske studier. 

Vedlegg