5.2.3.2 NAV /Hjelpemiddelsentral

Anbefaling :  hjelpemidler Grad Nivå
Alle slagrammede som kan ha rett til hjelpemidler i henhold til folketrygdloven, bør få tilbud om kartlegging av behov og bistand til anskaffelse av hjelpemidler som en del av rehabiliteringen. D 4

Avhengig av utfall og konsekvenser av slaget kan en slagrammet ha behov for kontakt med arbeids- og velferdsetaten (NAV). Det er et NAV-kontor i hver kommune som man kan henvende seg til ved behov for bistand rundt ulike velferdstjenester og økonomiske ytelser.

En annen viktig tjeneste som forvaltes av NAV er utlån av hjelpemidler. Mennesker med varige funksjonsnedsettelser har rett til hjelpemidler når disse er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet, skaffe/beholde arbeid eller bli pleiet i hjemmet. Retten er hjemlet i Lov om folketrygd.

Utlån av hjelpemidler formidles gjennom NAV Hjelpemiddelsentral som er etablert på fylkesbasis. De gir tilbud til brukere med vansker innenfor områdene syn, hørsel, bevegelse, kognisjon, kommunikasjon og yter tolketjenester til døve og døvblinde.

Hjelpemiddelsentralen har kompetanse om

  • funksjonshemninger og konsekvensen av dem
  • mulige løsninger
  • produkter som finnes på markedet
  • tilpasningsmuligheter
  • muligheter for reparasjon, vedlikehold og gjenbruk
  • tilrettelegging av det miljøet som hjelpemiddelet skal brukes i,både i hjemmet, på skolen, i arbeid og fritid.

Tilrettelegging for bruk av hjelpemidler skjer ofte som et ledd i den helhetlige rehabiliteringsprosessen som den slagrammede gjennomgår. Det vil derfor være den instans som tilbyr rehabilitering som mest naturlig tar initiativ til utprøving av hjelpemidler og bistår i søknadsprosessen. Det er som oftest ergoterapeuten i teamet eller i kommunehelsetjenesten som yter denne tjenesten.

I tilfeller der behovet for hjelpemidler er akutt eller man er usikker på om behovet blir varig, er det kommunen som har ansvaret for å skaffe hjelpemidlene.

Vedlegg