5.2.3.1 Opplæringsetaten

 Anbefalinger :  kommunale tilbud ved språkvansker Grad Nivå
Alle kommuner skal ha et opplæringstilbud til mennesker med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker (lovhjemmel). Tilbudet bør organiseres slik at det er tilgang på logopedtjenester umiddelbart etter utskrivning fra sykehuset for å sikre kontinuitet i opplæringen. D 4
For mindre kommuner kan det være aktuelt med interkommunale løsninger. D 4

Kommunens overordnete plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og spesialundervisning er nedfelt i opplæringsloven. Plikten til å organisere slik opplæring, spesielt for voksne, er hjemlet i opplæringsloven § 4 A-4.

I henhold til opplæringsloven har voksne en generell rett til grunnskoleopplæring. Dette gjelder også fornyet opplæring i grunnleggende ferdigheter tilpasset den enkeltes behov. Retten til opplæring omfatter også voksne som på grunn av sykdom eller skade har behov for fornyet opplæring” (431).

For voksne med språk- og talevansker har opplæringsetaten et spesielt ansvar. Det er viktig at tilbudet blir utformet slik at det ivaretar et omfattende behov i en tidlig fase etter sykdom eller skade (432) (nivå 1a). Spesialundervisning kan være nødvendig, og blir i så fall gitt på bakgrunn av en sakkyndig vurdering (431). Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er ansvarlig for at det utarbeides sakkyndige vurderinger, og kommunen fatter vedtak om
spesialundervisning.

Det sies i forskrifter at opplæringen må ha et omfang, et innhold og en lengde som gir den voksne sjanse til å nå de mål som er realistiske (431). Det kan være vanskelig for små kommuner å opprette adekvat tilbud til personer med ervervede språk- og talevansker, og interkommunale løsninger kan ofte være det mest hensiktsmessige (433).

Voksne med rettigheter etter opplæringslovens kap. 4A har rett til rådgivning for å kartlegge hvilke tilbud den enkelte har behov for (431). Likeledes er rett til gratis skyss i forbindelse med opplæring hjemlet i loven (431).

Folketrygdloven (§ 5-10) har bestemmelser om behandling av språk- og talevansker. Disse bestemmelsene er et alternativ eller supplement til de tilbudene som er hjemlet i opplæringsloven (433), og gis på bakgrunn av henvisning fra lege. Nyere bestemmelser fra NAV sier at kommunen må bekrefte at de ikke kan gi et tilbud til den aktuelle bruker før søknad om logoped innvilges. Tjenestene som privatpraktiserende logopeder tilbyr kan ofte etableres raskt og avhjelpe et akutt behov for intensiv behandling (433).

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)

Statped bistår i de tilfeller hvor det ikke kan forventes at kommunen selv har kompetanse. Flere av Statped-sentrene gir tilbud til personer med afasi. Det ytes individuelle tjenester i form av utredning og kartlegging av språkvanskene, rådgivning og veiledning til pårørende og lokale fagfolk.

Statped gir også rehabiliteringstilbud til synshemmede. Dette er et individuelt tilbud, tilpasset den enkeltes totale livssituasjon både når det gjelder synsfunksjon og andre faktorer som hjemmesituasjon og lokalt hjelpeapparat.

Det gis også bistand til utredning av kognitiv funksjon etter hjerneslag når f.eks. den slagrammede ønsker å komme i jobb eller utdanning igjen.

Som hovedregel er det kommunene ved opplæringsansvarlig, PPT eller sentra for voksen-opplæring som søker bistand fra Statped. Brukere kan også henvises via NAV, og i noen grad fra helse- og sosialtjenesten. Rettighetene er hjemlet i opplæringsloven.

Vedlegg