5.2.4 Samhandling

Anbefalinger :  samhandling Grad Nivå
Samhandling mellom forvaltningsnivåene kan ha sin basis i overordnede samhandlingsavtaler som er tilpasset de lokale forholdene. D 4
I forbindelse med utskriving fra sykehus etter et hjerneslag bør det sikres at all relevant informasjon vedrørende pasienten, planer for videre rehabilitering og videre oppfølging er på plass, og at neste ledd i behandlingskjeden er klar til å overta. A 1a
Alle pasienter med hjerneslag bør få tilbud om kontakt med kommunens rehabiliteringstjeneste. D 4
Kommunene bør ha rutiner som sikrer samhandling mellom alle aktørene på 1. linjenivå (innad i kommunen) og med de relevante aktørene på andre nivåer. Individuell plan er et godt verktøy for å sikre samhandling. D 4

Fra et brukerperspektiv er det viktig at behandlingskjeden fungerer og oppleves som en sammenhengende prosess uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som har ansvaret. Et godt pasientforløp er når pasienten får veldokumentert og koordinert behandling til riktig tid i alle faser av sykdomsforløpet (se kapittel 2 Organisering av slagbehandlingskjeden). Samhandling mellom alle aktørene som er med i rehabiliteringen av personen er viktig for å oppnå dette. Rehabilitering forutsetter god samhandling der det tverrfaglige teamet, personen, pårørende og andre aktører arbeider mot et felles mål. God samhandling er svært viktig både mellom faggrupper, mellom ulike avdelinger, seksjoner og institusjoner, og mellom ulike forvaltningsnivå. Individuell plan er et verktøy som kan bidra til god samhandling (se kapittel 5.3.4 Individuell plan).

God samhandling på tvers av forvaltningsnivåene ser ut til å være av særlig stor betydning for å lykkes i rehabilitering av slagpasienter (14) (nivå 1a). Det er viktig å eliminere bort den ”grå sone” mellom sykehus og kommune for å skape en helhetlig behandlingskjede, noe som igjen er med på å gi kontinuitet og effektivitet i behandlingsforløpet.

Vedlegg