5.2.4.2 Informasjonsutveksling

Samhandling er helt avhengig av fortløpende utveksling av pasient-/journaldata mellom alle nivåer i rehabiliteringskjeden, både innen et forvaltningsnivå og på tvers av forvaltningsnivåene. Det bør etableres rutiner for rask (elektronisk) meldingsutveksling mellom alle involverte parter, og sikres lovhjemmel og metodikk for journal-/meldingsutveksling som gjør at dette kan skje innenfor rammen av taushetsplikt der informert samtykke ikke kan innhentes. De nye lover og forskrifter om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre vil forhåpentligvis bidra til dette.

Det er viktig at informasjonsutvekslingen starter så raskt som mulig etter at pasienten blir innlagt i sykehus. For å kunne vurdere prognose og muligheter for funksjonsbedring er det viktig at avdelingen/pasientansvarlig lege har nødvendig informasjon fra fastlegen/kommunehelsetjenesten/pårørende om pasientens tilstand før innleggelsen.

For å sikre at nødvendig informasjon er tilgjengelig tidlig i behandlingsforløpet bør sykehuset kontakte kommunehelsetjenesten tidlig, og kommunehelsetjenesten bør kontakte sykehuset så snart de vet at pasienten er innlagt

Vedlegg