5.2.4.1 Overordnede samhandlingsavtaler

Samhandling bør ha sin basis i lokale avtaler mellom kommuner og helseforetak/sykehus der ansvarsfordelingen rundt rehabiliteringsprosessen fremgår. Avtalene vil måtte tilpasses lokale forhold. Samarbeidet bør kontinuerlig drøftes og utvikles gjennom regelmessige møter mellom  aktørene. Samarbeidet bør ha et pasientnært fokus og involvere fagpersonell som arbeider nær brukerne. Andre samhandlingstiltak som for eksempel praksiskonsulentordninger for legene kan bidra til at fastlegene blir involvert i større grad. Når aktørene i behandlingskjeden kjenner hverandre vil dette kunne senke terskelen for kontakt mellom nivåene.

Vedlegg