5.2.1.3 Private rehabiliteringsinstitusjoner og helsesportsentra

Anbefalinger :  private rehabiliteringsinstitusjoner Grad Nivå
Pasienter med moderat funksjonssvikt etter hjerneslag og med behov for opptrening som ikke kan løses lokalt eller mens pasienten bor hjemme, kan vurderes med henblikk på opptrening i private rehabiliteringsinstitusjoner eller helsesportssentra. D 4
Private rehabiliteringsinstitusjoner som mottar slagrammede bør ha tilstrekkelig bemanning og ha spesiell fagkompetanse i forhold til denne pasientgruppen. D 4

De private rehabiliteringsinstitusjonene har utviklet seg fra tidligere rekonvalesenthjem og kurbad. De fleste av disse har nå avtale med de regionale helseforetakene. De har generelt utviklet god kapasitet og kompetanse på opptrening av funksjonssvikt etter sykdom og skader i muskel/skjelett- og nervesystem. De fleste har gode treningslokaler med bra utstyr og ofte behandlingsbasseng. De har også tatt imot pasienter med lette og moderate utfall etter hjerneslag til opptrening. Gjennomgående har de en for lav pleiefaktor til å tilby institusjonsbasert rehabilitering til pasienter som har stort behov for personhjelp. De fleste institusjonene har ikke spesiell kompetanse på slagrehabilitering. Modellforsøk med bedre bemanning og større spesialisering synes å bedre dette (418). For en del pasienter vil sannsynligvis opphold i rehabiliteringsinstitusjoner gi større mulighet for intensiv trening av fysisk funksjon enn hva som vil være mulig hjemme.

Private rehabiliteringsinstitusjoner kan også være et godt tilbud til en del pasienter med behov for funksjonstrening i senfase etter hjerneslag.

Helsesportsentrene (Beitostølen og Valnesfjord) har utviklet spesiell kompetanse på fysisk trening, idrett og friluftsliv og generell mestring for mennesker med funksjonshemning. Disse institusjonene kan gi et aktuelt tilbud om rehabilitering av mennesker med hjerneslag, spesielt yngre.

Vedlegg