5.2.1.1 Slagenheter

Anbefaling :  rehabilitering i slagenhet Grad Nivå
Alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i en slagenhet som kombinerer akutt behandling og rehabilitering med sterkt fokus på tidlig mobilisering og rehabilitering. A 1a

For mer informasjon om slagenheter og slagenhetsbehandling, se kapittel 2.3 Organisering av behandlingen i sykehus om organisering og kapittel 3.11 Behandling i slagenheter.

Behandling i slagenhet reduserer dødelighet, død og alvorlig funksjonshemning, og død og sykehjemsbehov sammenlignet med behandling i generelle sengeavdelinger (12) (nivå 1a).  Et sterkt fokus på tidlig stimulering, mobilisering og rehabilitering er assosiert med de beste behandlingsresultater (12;17;416). Slagenheter uten fokus på rehabilitering har ikke dokumentert noen sikker positiv effekt. Rehabilitering er derfor en av de viktigste aspekter i forskningsbasert slagenhetsbehandling (12;17;26;412;416). Resultatene fra slagenhetstudiene indikerer at best effekt oppnås hvis rehabiliteringen starter i løpet av de første 24 t etter symtomdebut, intensitet og mengde økes gradvis og er tilpasset den enkelte pasients tilstand (23) (se også kapittel 3.9 Tverrfaglige behandlingstiltak og 3.11 Behandling i slagenheter).

Vedlegg