5.2.1.4 Early Supported Discharge - tidlig støttet utskrivning

Anbefalinger :  tidlig støttet utskrivning (ESD) Grad Nivå
Pasienter i byer og bypregede strøk med mild og moderat funksjonssvikt bør bli utskrevet direkte fra sykehus til hjemmet med oppfølging av ambulerende slagteam, og få et rehabiliteringstilbud i hjemmet eller i dagavdeling der dette er mulig. God samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste er en viktig forutsetning. A 1a
Pasienter med funksjonssvikt som medfører stort omsorgsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmet, bør få tilbud om rehabilitering i en rehabiliteringsavdeling. A 1a
Tidlig hjemreise fra sykehus uten systematisk oppfølging frarådes, og der en systematisk oppfølging ikke er etablert bør institusjonsrehabilitering tilbys. A 1b

Konseptet ”Early Supported Discharge” (ESD) eller tidlig støttet utskrivning har vært utprøvd i randomiserte kliniske studier med godt resultat. Konseptet bygger på den hypotese at raskest mulig tilbakeføring til et aktivt liv i hjemlige og stimulerende omgivelser (inkludert ev. rehabiliteringstilbud på dagbasis) bidrar til bedret funksjon. Basis i et slikt opplegg er tidlig hjemreise fra sykehus med tett oppfølging fra et tverrfaglig ambulerende team, nært samarbeid og samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste og ofte en avsluttende poliklinisk kontroll i spesialisthelsetjenesten. ESD fokuserer på å etablere kontinuitet i overgangsfasen mellom sykehus og neste ledd i tiltakskjeden - særlig kommunehelsetjenesten, for å oppnå informasjonsflyt på tvers av systemene og unngå at verdifull tid går tapt i rehabiliteringsprosessen.

En metaanalyse av 11 randomiserte studier (1597 pasienter) har bidratt til ny kunnskap om effekten av ESD-tilbudet (13;14) (nivå 1a). Pasientene har initialt som oftest vært behandlet i slagenhet og med oppfølging av et ambulerende team (419). Noen ambulerende team har vært behandlende team, mens andre har vært koordinerende team og fungert som kontinuitetsbærere og sikkerhetsnett ved å organisere og koordinere de ulike rehabiliteringstiltakene ved utreise fra sykehuset.

ESD gir en signifikant reduksjon i risiko for død og alvorlig funksjonshemning, bedret pasienttilfredshet og helserelatert livskvalitet samt en gjennomsnittlig reduksjon i institusjonsliggetid på 8 dager sammenlignet med tradisjonell oppfølging og rehabilitering. Det er også holdepunkter for langtidseffekter opptil 5 år etter behandling (420). Koordinerende team synes å ha bedre effekt enn behandlende team. Ambulerende team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og logoped, med tilgang på sykepleier, lege og sosiale tjenester har gitt de beste resultatene (419). Arbeidet har vært koordinert gjennom faste møter kombinert med mulighet for daglig kontakt ved behov.

ESD er foreløpig dokumentert effektivt for rundt 30-50 % av slagpasientene (13;14), og synes å være mest effektivt for pasienter med mild og moderat alvorlighetsgrad av hjerneslag (mRS <4) (13;14;419) (nivå 1a). Tidlig utskrivning uten koordinert og systematisk oppfølging har gitt negative resultater og må frarådes (421). Om ESD- konseptet har positive effekter også i distriktskommuner er foreløpig ikke avklart (422) (nivå1b). Det er også viktig å presisere at pasienter med et omfattende behandlings- og omsorgsbehov fortsatt vil ha behov for institusjonsrehabilitering.

Vedlegg