5.3.1 Kartlegging og funksjonsvurdering

Anbefaling :  tester og kartleggingsverktøy ved hjerneslag Grad Nivå
Ved slagrehabilitering bør det benyttes internasjonalt anerkjente og vanlig brukte tester både for kartlegging og for evaluering av tiltak. - -

Det finnes ikke ett enkelt kartleggingsverktøy som dekker alle aspekter i forbindelse med funksjonsvurdering og rehabilitering av slagpasienter. Ulike dimensjoner av rehabilitering etter slag krever ulike kartleggingsverktøy. ICF-dimensjonene kan være et utgangspunkt, men behovet for kartlegging må være tilpasset den enkelte pasienten. 

Krav til måleinstrumenter er at de må være reliable, valide og sensitive for endringer. Kjennskap til og ev. felles bruk av de samme standardiserte tester gir følgende fordeler:

  • Enklere kommunikasjon med annet helsepersonell (436)
  • Testresultater kan gi grunnlag for valg av intervensjon (437)
  • Fremgang kan dokumenteres (437)
  • Forskningsresultater blir lettere å tolke (438)

Nedenfor presenteres noen tester som er reliabilitets- og validitetstestet, og som er vanlig å bruke i Norge og internasjonalt.

Kartleggingsverktøy for bruk i akuttfasen som kan være relevant for den videre rehabilitering:

Kroppsfunksjon:        National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (439)

                                  Scandinavian Stroke Scale (SSS) (440)

Aktivitet:                   Barthel Index (BI) (441)

Global funksjon:        Modified Rankin Scale (mRS) (442)

 

Tester for spesielle aspekter av rehabilitering etter hjerneslag:

a)   Motorisk funksjon generelt

       - Fugl-Meyer Assessment of stroke recovery (443)

       - Motor Assessment scale (444)

       - Motricity Index (445)

       - Rivermead Motor Assessment (446)

b)   Motoriske tester for hånd- og armfunksjon

       - Fugl- Meyer Assessment of stroke recovery (arm) (443)

       - Action Research Arm Test (447)

       - Nine hole Peg Test (448)

       - Frenchay Arm Test (449)

       - Wolf Motor Function Test (450)

c)   Motoriske tester for gangfunksjon og balanse

       - Berg Balanse Skala (451)

       - Timed up and go (452)

       - 10 m gange (453)

       - Functional Ambulation Categories (454)

d)   Motoriske tester for truncuskontroll

       - Trunc Impairment Scale (455)

       - Trunc Control Test (456)

e)   Tester for språk og tale

       - Norsk grunntest for afasi (457)

       - Pyramide- og Palmetesten (Pypat) (458)

       - Ullevål afasiscreening test (UAS). (Test som er beregnet for sykepleiere) (459)

       - Psykolingvistisk kartlegging av språkprosessering hos afasirammede (PALPA)

         (norsk oversettelse) (460)

       - Frenchays dysartritest (461)

f)    Kognitive tester

       - Mini Mental Status Evaluering (MMSE, revidert norsk versjon) (462)

       - Klokketest (462)

       - Trail making A og B (462)

       - Rivermead Behavior-and Memory Test (463)

g)   Vurdering av depresjon

       - Montgomery and Aasberg Depression Rating Scale (MADRS) (464)

       - Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (465)

h)   ADL funksjonsvurdering

       - Functional Independence Measure (FIM) (466)

       - I ADL Frenchay (467)

       - Barthel Index (BI) (441)

i)    Global funkjonsvurdering

       - Modified Rankin Scale (442)

       - Assessment of motor and process skills (AMPS) (468)

       - Stroke impact scale (SIS) (469)

j)    Bilkjøring

       - Nordic Stroke Driver Screening Assessment (Nor SDSA) (470)

Vedlegg