4.3.3.5 Hjertesvikt

Anbefalinger :  hjertesvikt Grad Nivå
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA som også har hjertesvikt bør som førstevalg behandles med kombinasjonen ASA og dipyridamol eller klopidogrel framfor antikoagulasjon. B 1b
Hos pasienter med hjertesvikt som har hatt hjerneinfarkt eller TIA kan antikoagulasjon vurderes spesielt hvis det foreligger tilleggsfaktorer som alvorlig dyskinese (EF <30 %), trombe i venstre ventrikkel eller nye hjerneinfarkter pågående platehemmerbehandling. C 3

Observasjonsstudier viser at redusert ejeksjonsfraksjon (EF) øker risikoen for hjerneinfarkt og TIA (311;313;314 ). Antikoagulasjon av hjertesviktpasienter med eller uten cerebrovaskulær sykdom er dårlig dokumentert i randomiserte studier, men nylig kom en stor randomisert studie som sammenlignet behandling med warfarin, ASA og klopidogrel ( 315 ) (nivå 1b).

Studien viste at warfarin ikke bedret overlevelse eller reduserte det totale antall vaskulære hendelser sammenlignet med ASA og klopidogrel. Det var få pasienter med tidligere hjerneslag som inngikk i studien, så resultatene fra studien tillater i begrenset grad overføring til sekundærforebygging. Det var en liten reduksjon i hjerneslag i warfaringruppen som kan tyde på at warfarin også kan ha en plass i antitrombotisk behandling hos noen hjerneinfarktpasienter med hjertesvikt (315) (nivå 3). Warfarin kan være aktuelt å vurdere ved alvorlig dyskinesi (EF <30 %) eller påvisning av trombe i venstre ventrikkel eller ved residiverende hjerneinfarkt hos pasienter på platehemmende behandling (315) (nivå 3). Som standard sekundærforebygging ved hjertesvikt er ASA og dipyridamol alternativt klopidogrel fortsatt førstevalget da det er en enklere behandling og har færre bivirkninger (315).

Vedlegg