4.3.3.8 Mekaniske og biologiske klaffeproteser

Anbefalinger :  mekaniske og biologiske klaffeproteser Grad Nivå
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA og som har hjerteklaffeproteser (mekaniske og biologiske) bør utredes raskt med ekkokardiografi og hvis mulig også transøsofagal ekkokardiografi. - -
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA og som har mekaniske klaffeproteser bør få en kombinasjonsbehandling med warfarin og ASA hvis hjerneinfarkt eller TIA har oppstått på adekvat INR. C 3
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA og som har biologiske klaffeproteser bør behandles med platehemmere dvs. ASA kombinert med dipyridamol eller alternativt klopidogrel. D 4

Pasienter med akutt hjerneinfarkt eller TIA og som har hjerteklaffeproteser (mekaniske eller biologiske) skal umiddelbart undersøkes med ekkokardiografi og helst transøsofagal ekkokardiografi.

Hos pasienter med mekaniske klaffeproteser som gjennomgår et hjerneinfarkt eller TIA til tross for tilfredsstillende antikoagulasjon med warfarin, er tilleggsbehandling med ASA i 3 md. nyttig (322) (nivå 3). Økning i INR nivået kan også vurderes. Behandlingen bør gjennomføres i samarbeid med kardiolog.

Pasienter med biologiske klaffeproteser som gjennomgår hjerneinfarkt hvor ekkokardiografisk undersøkelse ikke påviser klaffepatologi, kan gis vanlig sekundærforebyggende antitrombotisk behandling med ASA og dipyridamol eller alternativt klopidogrel.

Vedlegg