4.3.3.10 Patent foramen ovale

Anbefalinger :  patent foramen ovale Grad Nivå
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA som har patent foramen ovale (PFO) bør behandles med en kombinasjon av ASA og dipyridamol eller alternativt klopidogrel framfor antikoagulasjon. C 3
Kateterbasert lukning av PFO kan vurderes hos pasienter som får antitrombotisk behandling og som har residiverende hjerneinfarkter uten annen sannsynlig årsak. C 3

Patent foramen ovale (PFO) forekommer hyppig og er påvist hos 20 % i normalbefolkningen. Hos unge pasienter med hjerneinfarkt er prevalensen høyere. Risikoen for gjentatt slag hos pasienter med hjerneinfarkt og patent foramen ovale er beregnet til 1-2 % per år. Dersom det foreligger PFO i kombinasjon med atrie-septum aneurisme, atrieflimmer eller flutter, øker risikoen for tromboemboli. Warfarin forebygger ikke gjentatte hjerneinfarkt mer effektivt enn ASA hos hjerneinfarktpasienter med PFO (323) (nivå 3). Kirurgisk behandling eller kateterbasert lukning av PFO har så langt ikke vist overbevisende forebyggende effekt, men er aktuelt å vurdere spesielt ved repeterende hjerneinfarkter eller TIA der annen sannsynlig årsak ikke kan påvises (324) (nivå 3).

Resultater fra pågående randomiserte studier vil avgjøre hvilken plass slik lukking ev. bør få i sekundærforebygging.

Vedlegg