4.7.1 Primærforebygging

Anbefalinger :  primærforebygging ved karotisstenose Grad Nivå
Karotisendarterektomi (CEA) anbefales ikke hos personer med signifikant karotisstenose som ikke har hatt symptomer på hjerneinfarkt eller TIA. A 1a
CEA kan vurderes på individuell basis hos selekterte personer med stenosegrad 60-99 % og høy risiko for hjerneinfarkt, forutsatt komplikasjonsrate <3 %. B 1a
Statinbehandling bør benyttes hos personer med asymptomatiske karotisstenoser. B 1a
ASA 75mgx1 anbefales til personer med signifikante asymptomatiske karotisstenoser. D 4

Kirurgisk behandling (karotisendarterektomi)

Karotisendarterktomi (CEA) ved asymptomatisk stenose med stenosegrad >60 % reduserer risiko for ipsilateralt hjerneinfarkt (356) (nivå 1a). Den absolutte nytten er imidlertid beskjeden (ca. 1 % per år) og forutsetter lav perioperativ komplikasjonsrate (<3 %), og dette gjør at det ikke er grunnlag for noen generell anbefaling om CEA i primærforebygging. Effekten synes å være begrenset til menn (RR 0.49, KI 0.36-0.60), mens det hos kvinner ikke er dokumentert noen sikker effekt (RR 0.96, KI 0.63-1.45) (356). Det er uklart hvorvidt effekten er avhengig av alder eller stenosegrad (356). Pasienter med stenosegrad <60 % har ikke nytte av CEA.

Endovaskulær behandling (angioplastikk og stenting)

Det foreligger ikke data fra randomiserte studier med hjerneinfarkt som primært endepunkt som sammenligner nytte og risiko ved endovaskulær behandling med endarterektomi hos pasienter med asymptomatisk karotisstenose.

Antitrombotisk behandling

Det er ikke gjort studier som har vist primærforebyggende effekt av platehemmere ved asymptomatisk karotisstenose, men det er utbredt konsensus for å behandle med acetylsalisyl-syre (ASA). ASA har inngått i den medikamentelle behandlingen i så godt som alle randomiserte studier av kirurgisk eller endovaskulær behandling av karotisstenose (357).

Kolesterolsenkende behandling

Det er ikke gjort studier som viser at statiner reduserer risiko for hjerneinfarkt ved asymptomatisk karotisstenose. Det er holdepunkter for at behandling med statiner kan redusere risiko for hjerneinfarkt ved asymptomatisk karotisstenose ved å bremse progresjon av stenosegrad (358) (nivå 1a) og redusere insidensen av endarterektomi (359) (nivå 1b).

Vedlegg