4.4.4Valg av blodtrykkssenkende preparater

En systematisk oversikt av 7 studier tyder på at BT-senkende behandling er viktigere enn hvilket medikament som benyttes (325) (nivå1a). Den sekundærforebyggende effekten synes å være langt mer avhengig av størrelsen på BT-reduksjonen enn av hvilket medikament som benyttes. Nyere studier har heller ikke vist at noen spesiell medikamentkategori har noe fortrinn (330).

Det er således ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å anbefale at noen spesifikke antihypertensive medikamenter bør foretrekkes som sekundærforebygging ved hjerneslag og TIA. Som regel er det behov for en kombinasjon av flere medikamenter for å nå behandlingsmålet. Betablokkere har den svakeste dokumentasjonen i sekundærforebygging etter hjerneslag og TIA, og bør bare benyttes hvis det foreligger andre indikasjoner for betablokkerbehandling, eller hvis tilleggsbehandling med betablokkade er nødvendig for å nå behandlingsmålet. Hos diabetikere er ACE-hemmere og angiotensin reseptor blokker (ARB) best dokumentert (se kapittel 4.6 Behandling ved diabetes mellitus).

Vedlegg