4.8.4 Røyking

Anbefalinger :  røyking Grad Nivå
Alle pasienter med hjerneslag eller TIA som røyker bør sterkt anbefales å slutte. B 2a
Nikotinerstatningspreparater eller andre røykeavvenningspreparater og strukturert oppfølging bør tilbys. A 1a
Pasienter som ønsker å slutte med røyking, bør oppfordres til å benytte Røyketelefonen for råd og veiledning. B 2a

Røyking dobler risikoen for hjerneslag (389). Røykeslutt reduserer risikoen for hjerneslag (390;391) (nivå2a). Nikotinerstatningspreparater og oppfølging øker sjansen for vellykket røykeslutt (392) (nivå1a).

Det er flere metoder som har dokumentert effekt for å oppnå røykeslutt, og hovedprinsippene er veiledning og medikamentell behandling. Dette gjenspeiler de to komponentene av avhengighet (fysisk og psykologisk/sosial). Generelt kan det sies at effekten blir større når den som skal slutte får et tilbud som retter seg mot begge komponenter. Prinsipper og praktiske tips om hjelp til røykeslutt er beskrevet i den nasjonale faglige retningslinjen ”Røykeavvenning i kommunehelsetjenesten” (393).

Kort rådgivning eller “minimal intervensjon” kan enkelt integreres ved legebesøk eller sykehusinnleggelse. Ved å spørre om pasienten røyker markerer man at det er et viktig tema. Dersom pasienten ønsker hjelp til å slutte og røyke kan sykehuset eller fastlegen følge opp, eller man kan henvise pasientene til Røyketelefonen 800 400 50 for oppfølging. Røyketelefonen drives av Helsedirektoratet, og telefonveiledning ved røykeslutt er godt dokumentert (394) (nivå 2a).

Vedlegg