Verktøy  

Forkortelser

ABCD Age, Blood pressure, Clinical features, Duration of symptoms
ABCD² Age, Blood pressure, Clinical features, Duration of symptoms/Diabetes
ACE Angiotensin converting enzym
ADL Activity of daily living
AF Atrieflimmer
AHA American Heart Association
AMK Akutt medisinsk kommunikasjonssentral
ARB Angiotensin reseptorblokker
ASA Acetylsalisylsyre
BI Barthel Index
BMI Body Mass Index
BT Blodtrykk
KI Konfidense intervall (95 %)
CNS Sentralnervesystemet
CRP C-reativt protein
CT Computer tomografi
CTA Computer tomografi angiografi
CTP Computer tomografi perfusjon
DVT Dyp venetrombose
DWI Diffusjons vektet imaging/MR med diffusjonsserie
EF Ejeksjonsfraksjon
EKG Elektrokardiografi
ESD Early supported discharge/tidlig støttet utreise
ESPRIT European/Australasian Stroke Prevention in Reversible Ischaemia Trial
FAST Face-arm-speech-test/ facialisparese, armparese, språk- og talevansker
FIM Functinoal independence measure
GCS Glasgow coma scale
GI Gastro intestinal
HAEST Heparin in acute embolic stroke trial
Hb Hemoglobin
HDL High density lipoprotein
i.a. Intra arteriell
IADL Instrumentell Activity of Daily Living
ICF International classification of function
INR Internasjonal normalisert ratio
IST International Stroke Trial
i.v. Intravenøs
K Kalium
KOLS Kronisk obstruktiv lungesykdom
LDL Low density lipoprotein
LMWH Lav molekylvekt heparin/Lav molekylært heparin
MRA Magnetisk resonans angiografi
MR Magnetisk resonans
mRS Modified Rankin Scale
Na Natrium
NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen
NICE National Institute for Health and Clinical Exellence
NIHSS National Institutes of Health stroke scale
NNT Number needed to treat
OR Odds ratio
PADL Personlig Activity of Daily Living
PEG Perkutan endoskopisk gastrostomi
PFO Patent foramen ovale
PWI Perfusjons vektet imaging/ MR med perfusjonsserie
RCT Randomisert kontrollert studie
RR Relativ risiko
RRR Relativ risikoreduksjon
rt-PA Recombinant tissue plasminogen aktivator
SIGN Scottish Intercollegiale Guidelines Group
SSS Scandinavian Stroke Scale
SVT Sinusvenetrombose
TCD Transkranial doppler undersøkelse
TIA Transitorisk iskemisk anfall
TNS Transkutan nervestimulering
TOE Transøsofagal ekkokardiografi
TTE Transtorakal ekkokardiografi
UFH Ufraksjonert heparin
UK Urokinase
UVI Urinveisinfeksjon
WHO Verdens Helseorganisasjon
Vedlegg