Verktøy  

Kriterier for trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt

Utdrag fra Statens legemiddelverks informasjon om trombolytisk (fibrinolytisk) behandling
ved akutt hjerneinfarkt: 

Indikasjoner:

Fibrinolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt når behandling kan starte innen 3 t etter
symptomdebut og intrakraniell blødning er utelukket ved hjelp av passende billedteknikk.

Kontraindikasjoner:

Overfølsomhet overfor virkestoffet alteplase eller overfor et eller flere av hjelpestoffene.
Når det foreligger høy risiko for blødning, som ved:

 • Signifikant blødningstilstand, enten pågående eller i løpet av de siste 6 md.
 • Kjent hemoragisk diatese (blødningstendens).
 • Pågående peroral antikoagulantiabehandling, for eksempel warfarin.
 • Manifest eller nylig gjennomgått alvorlig eller farlig blødning.
 • Tidligere kjent eller mistenkt intrakraniell blødning.
 • Mistenkt subaraknoidalblødning eller tilstander etter subaraknoidalblødning forårsaket av aneurisme.
 • Gjennomgått skade i sentralnervesystemet (for eksempel tumor, aneurisme, intrakraniell eller intraspinal operasjon).
 • Nylig gjennomgått (siste 10 dager) ekstern hjertemassasje, fødsel eller punksjon av et ikke komprimerbart kar (for eksempel v. subclavia eller jugularis).
 • Alvorlig, ukontrollerbar arteriell hypertensjon.
 • Bakteriell endokarditt, perikarditt.
 • Akutt pankreatitt.
 • Dokumentert ulcererende sykdom i mave-tarmkanalen siste 3 md., øsofagusvariser, arteriell aneurisme, arteriell/venøs karmisdannelse.
 • Neoplasme med økt blødningsrisiko.
 • Alvorlig leversykdom, inklusive leversvikt, cirrhose, portal hypertensjon (øsofagusvariser) og aktiv hepatitt.
 • Tørre kirurgiske inngrep eller alvorlig traume de siste 3 md.

I tillegg følgende kontraindikasjoner:

 • Symptomer på iskemisk anfall begynt mer enn 3 t før infusjonens start eller tidspunkt for symptomdebut er ukjent.
 • Mindre nevrologiske forstyrrelser eller symptomer som raskt bedres før infusjonens start.
 • Alvorlig hjerneinfarkt bedømt klinisk (for eksempel NIHSS >25) og/eller ved passende bildeteknikk.
 • Kramper ved hjerneinfarktets start.
 • Tegn på intrakraniell blødning vist ved CT-bilde.
 • Symptomer på mistenkt subaraknoidalblødning, selv ved normalt CT-bilde.
 • Tilførsel av heparin i løpet av de foregående 48 t og en tromboplastintid som overstiger øvre normalverdi.
 • Gjennomgått hjerneinfarkt og samtidig diabetes.
 • Gjennomgått hjerneinfarkt de siste 3 md.
 • Trombocyttall under 100 000/mm³.
 • Systolisk BT >185 eller diastolisk BT >110 mmHg, eller aggressiv behandling (i.v. farmakoterapi) for å redusere BT til disse grensene.
 • Glukosenivå <2,8 mmol/l eller >22,2 mmol/l

Videre når det gjelder behandling av barn, ungdom og eldre, gjelder følgende:

Actilyse er ikke beregnet til behandling av akutt hjerneinfarkt hos barn under 18 år eller eldre
over 80 år.

Advarsler og forsiktighetsregler:

Trombolytisk/fibrinolytisk behandling krever adekvat overvåkning. Actilyse skal kun anvendes av leger som har utdannelse og erfaring med trombolytisk behandling og med fasiliteter til å følge behandlingen.

Andre særlige advarsler:

Reperfusjon av det infarktrammede området kan indusere cerebralt ødem i infarktsonen.
På grunn av økt blødningsrisiko, bør behandling med platehemmere ikke startes de første 24 timene etter behandling med alteplase.

Vedlegg