Verktøy  

Organisering, struktur og bemanning i slagenheter

Sentrale aspekter ved organisering, struktur og bemanning i en effektiv slagenhet basert
på kunnskapen fra de randomiserte studier:

Dedikerte pasienter: Alle akutte slagpasienter
Lokalisering: Geografisk definert enhet i sykehus
Gjennomsnittlig liggetid: Minimum 1 uke, vanligvis 1-3 uker.


Bemanning
(veiledende/minimum):
Lege: 1 fast overlege per 5 senger
Sykepleier: 1,5-2,0 sykepleiere per seng
Slagsykepleier: 1 slagsykepleier per 5 senger
Fysioterapeut: 1 fast fysioterapeut per 5 senger
Ergoterapeut: 1 fast ergoterapeut per 10 senger
Logoped: 1 logoped per 15 senger
Kompetanse: Alt personell i slagenheten bør tilbys spesialopplæring om
slag og slagenhetbehandling.
Lege: Bakgrunn som geriater, indremedisiner eller nevrolog.
Slagsykepleier: Sykepleier med ansvar for kontinuitet, kompetansehevning
og koordinering vedr. pleievirksomhet i slagenheten.
Teamvirksomhet: De ulike profesjoner bør arbeide sammen i tverrfaglige team
med daglig kommunikasjon og i tillegg ha formelle tverrfaglige
vurderings-/planleggingsmøter minimum 1 gang per uke.
Målstyrt behandling/
rehabilitering:
Det tverrfaglige teamet bør utarbeide konkrete mål for
behandling og rehabilitering i nært samarbeid med pasient og
pårørende.

 (Litteraturreferanser 15;21)

Vedlegg