Verktøy  

Sjekkliste ved utskrivning

Diagnostikk og klassifisering av hjerneslaget
Utredning av risikofaktorer
Instituering av sekundær profylakse:
  • Antitrombotisk behandling, blodtrykksbehandling, lipidbehandling, behandling av ev diabetes, levevaner
Vurdering av komplikasjoner under oppholdet og framtidig komplikasjonsrisiko
Kartlegging av funksjonsnivå
Vurdering av rehabiliteringsbehov og rehabiliteringspotensial
Kartlegging av hjemmesituasjon
Vurdering av behov for hjelpemidler
Etablert klare avtaler for oppfølging:
  • Ambulerende team, egen lege, hjemmesykepleie, andre
  • Poliklinisk kontroll
  • Rehabiliteringstiltak og hvordan disse skal organiseres
Rådgivning/informasjon til pasienten og ev. pårørende om:
  • Medikasjon, levevaner, trening, muligheter for bedring av funksjonsnivå
  • Bilkjøring, kjørekarens
  • Ev. sykemelding
  • Ev. informasjon om pasientforeninger og likemannsarbeid
Hovedpunktene i sjekklisten er inkludert i epikrisen
Vedlegg